bip.gov.pl
A A A K
Strona główna MZGOK

Ogłoszenie o naborze na stanowisko do spraw opłat za gospodarowanie odpadami Międzygminnego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi „ODRA-NYSA-BÓBR”

Przewodniczący Zarządu Międzygminnego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi „ODRA-NYSA-BÓBR”, 66-600 Krosno Odrzańskie, ul. Bohaterów Wojska Polskiego 3
ogłasza nabór na stanowisko do spraw opłat za gospodarowanie odpadami w wymiarze 1/1 etatu.

Wymagania niezbędne:

 1. Posiadanie obywatelstwa polskiego.
 2. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych.
 3. Kandydat nie może być prawomocnie skazany za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe.
 4. Wykształcenie minimum średnie.
 5. Niezbędna znajomość przepisów z zakresu:
  • ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
  • kodeksu postępowania administracyjnego,
  • ustawy ordynacja podatkowa,
  • ustawy o ochronie danych osobowych,
  • ustawy o samorządzie gminnym,
 6. Umiejętność interpretacji zapisów ustaw.
 7. Doświadczenie zawodowe: staż pracy na podobnym stanowisku minimum 3 lata dla
 8. kandydatów posiadających wykształcenie średnie lub 1 rok dla kandydatów z wykształceniem wyższym,
 9. Umiejętność samodzielnego pozyskiwania informacji niezbędnych do wykonywania zadań.
 10. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na powyższym stanowisku.

Wymagania dodatkowe:

Umiejętność pracy w zespole, sumienność i rzetelność, dobra organizacja czasu pracy, gotowość do stałego podnoszenia kwalifikacji, dyspozycyjność, znajomość obsługi elektronicznego obiegu dokumentów, posiadanie czynnego prawo jazdy kategorii „B”.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Prowadzenie dokumentacji dla potrzeb wymiaru i poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 2. Systematyczne gromadzenie i aktualizacja deklaracji w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 3. Tworzenie raportów i zestawień zbiorczych z danych w ewidencji opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 4. Dokonywanie czynności sprawdzających mających na celu:
  • sprawdzanie terminowości składania deklaracji w sprawie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
  • stwierdzenie formalnej poprawności składanych deklaracji,
  • ustalanie stanu faktycznego w zakresie niezbędnym do stwierdzenia zgodności z przedstawionymi dokumentami.
 5. Wszczynanie postępowania zmierzającego do określenia w drodze decyzji wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 6. Wszczynanie postępowania administracyjnego zmierzającego do określenia w drodze decyzji wysokości zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 7. Wykonywanie następujących czynności w zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
  • prowadzenie przypisów i odpisów,
  • ewidencja wpłat i zwrotów,
  • zaliczanie nadpłat na poczet bieżących lub zaległych należności lub ich zwrot.
 8. Uzgadnianie z Referatem Finansów i Budżetu w okresach miesięcznych danych księgowych w zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 9. Kontrola terminowości wpłat.
 10. Określanie wysokości zaległości i stwierdzenie nadpłaty.
 11. Prowadzenie postępowania egzekucyjnego w administracji w stosunku do płatników nie wywiązujących się z należnej opłaty.
 12. Przygotowanie decyzji dotyczącej umarzania zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Wymagane dokumenty:

 • Oferta z wnioskiem o zatrudnienie
 • List motywacyjny.
 • Kwestionariusz osobowy.
 • CV z informacjami o wykształceniu z opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej.
 • Oświadczenie o niekaralności.
 • Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych.
 • Kopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy, bądź zaświadczenie o zatrudnieniu z obecnego miejsca pracy.
 • Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje.
 • Kserokopia dowodu osobistego.

Kserokopie dokumentów muszą być potwierdzone (przez kandydata) za zgodność z oryginałem.

Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach w siedzibie Międzygminnego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnym „Odra-Nysa-Bóbr” w Krośnie Odrzańskim ul Bohaterów Wojska Polskiego 3 z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko do spraw opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi” do dnia 21 sierpnia 2013 r. do godziny 14. Aplikacje, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.
Wymagane dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101,poz 926 z późn. zm.) Z kandydatami zostaną przeprowadzone rozmowy kwalifikacyjne w uzgodnionym indywidualnie terminie.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel: 698-934-914

Wzór wymaganego oświadczenia do pobrania >tutaj<Opublikował: Wiesław Zielazny
Publikacja dnia: 04.11.2013
Podpisał: Wiesław Zielazny
Dokument z dnia: 12.08.2013
Dokument oglądany razy: 9 644