bip.gov.pl
A A A K
Strona główna MZGOK

Informacja dotycząca RODO

INFORMACJA DOTYCZĄCA RODO


Informacja dla Interesantów Międzygminnego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi ‘Odra – Nysa – Bóbr” w Krośnie Odrzańskim
Z dniem 25 maja 2018 r. zaczęły obowiązywać przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane często jako “RODO"). RODO obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej i wprowadza szereg zmian w rozporządzaniu danymi osobowymi w jednostkach organizacyjnych. Także Międzygminny Związek Gospodarki Odpadami Komunalnymi „Odra – Nysa – Bóbr”, w trosce o bezpieczeństwo Państwa danych osobowych, wprowadził określone regulacje i restrykcje, opisane w poniższej klauzuli informacyjnej.

Czym są dane osobowe?
Dane osobowe, zgodnie z RODO, są to wszelkie informacje, które pozwalają zidentyfikować osobę fizyczną. W przypadku Państwa danych przetwarzanych przez Międzygminny Związek Gospodarki Odpadami Komunalnymi „Odra – Nysa – Bóbr”, zwany dalej Związkiem, są to na przykład imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail.

KLAUZULA INFORMACYJNA DOT. PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Stosownie do art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679
z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. Nr 119 poz. 1 z 2016 r.) - dalej RODO, że:
Administrator Danych Osobowych oraz Inspektor Ochrony Danych
Administratorem Państwa danych osobowych jest Międzygminny Związek Gospodarki Odpadami Komunalnymi „Odra – Nysa – Bóbr”, w Krośnie Odrzańskim, ul. Bohaterów Wojska Polskiego 3, 66-600 Krosno Odrzańskie, nr tel. (68) 383 30 30,
adres e-mail: sekretariat@odra-nysa-bobr.pl
W przypadku pytań lub wątpliwości, czy dane w Związku są przetwarzane prawidłowo, można zwrócić się do wyznaczonego w placówce Inspektora Ochrony Danych,
nr tel. (68) 391 92 26, adres e-mail: rodo-iod@wp.pl

Cel oraz podstawy prawne przetwarzania
Celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest realizacja zadań w interesie publicznym polegająca na utrzymaniu czystości i porządku na terenie Międzygminnego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi „Odra – Nysa – Bóbr”. Natomiast regulacje prawne, na podstawie których przetwarzamy Państwa dane osobowe to: art.6 ust.1 lit. e. RODO (wykonanie zadań realizowanych przez Związek w interesie publicznym) oraz Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. W niektórych sytuacjach przetwarzamy również dane osobowe na podstawie Państwa zgody (art.6 ust.1 lit. a. RODO).

Kategorie Państwa danych, które przetwarzamy
Realizując obowiązek prawny ciążący na Administratorze przetwarzamy następujące kategorie Państwa danych osobowych:
• podstawowe dane identyfikacyjne (imiona i nazwiska);
• dane identyfikacyjne przyznane przez organy publiczne (numer PESEL);
• elektroniczne dane identyfikacyjne (numer telefonu, adres e-mail);
• dane dotyczące zamieszkania;
• szczegóły osobiste (akty zgonów);
• stan posiadania (akty notarialne).

Odbiorcy danych
Państwa dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom. Odbiorcami danych osobowych mogą być tylko podmioty uprawnione do odbioru tych danych,
w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa.

Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych
Nie przekazujemy Państwa danych osobowych do państw trzecich.

Okres przechowywania danych
Państwa dane osobowe przechowywane są na czas obowiązywania deklaracji
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz zgodnie
z przepisami dotyczącymi roszczeń i postępowań egzekucyjnych.

Uprawnienia
W przypadku Państwa danych osobowych przysługuje Państwu:
• prawo dostępu do danych oraz otrzymania ich kopii;
• prawo do sprostowania (poprawiania) danych;
• prawo do usunięcia danych (do „bycia zapomnianym”);
• prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
• prawo do przenoszenia danych;
• prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
• prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych – przy czym cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa zgody przed jej wycofaniem;
• prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych) – w przypadku, gdy uważają Państwo, że przetwarzamy Państwa dane niezgodnie z prawem.

Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
Podanie przez Państwo danych osobowych jest:
• wymogiem ustawowym – w przypadkach wynikających z Ustawy
z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
• dobrowolne - w przypadkach, w których wyrazili Państwo zgodę
na przetwarzanie danych.

Pana/Pani dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu.Opublikował: Krystyna Bryszewska
Publikacja dnia: 11.03.2019
Podpisał: Krystyna Bryszewska
Dokument z dnia: 05.03.2019
Dokument oglądany razy: 4 271