bip.gov.pl
A A A K
Strona główna MZGOK

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Poborcy Jednostki Samorządu Terytorialnego

Przewodniczący Zarządu Międzygminnego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi „ODRA-NYSA-BÓBR”, 66-600 Krosno Odrzańskie, ul. Bohaterów Wojska Polskiego 3
ogłasza nabór na stanowisko Poborcy Jednostki Samorządu Terytorialnego w wymiarze 1/1 etatu.

Wymagania niezbędne:

 1. Posiadanie obywatelstwa polskiego.
 2. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych.
 3. Kandydat nie może być prawomocnie skazany za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe.
 4. Nieposzlakowana opinia.
 5. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku.
 6. Wykształcenie co najmniej średnie,
 7. Znajomość zagadnień i przepisów z zakresu:
  • Ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,
  • Kodeksu Postępowania Administracyjnego,
  • Ordynacji Podatkowej.
 8. Prawo jazdy kat. B,
 9. Dysponowanie własnym samochodem osobowym do celów służbowych.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Badanie prawidłowości otrzymanych tytułów wykonawczych i dopuszczalności egzekucji administracyjnej,
 2. Prowadzenie egzekucji administracyjnej należności pieniężnych z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w tym stosowanie wszystkich środków egzekucyjnych,
 3. Zabezpieczanie należności podlegających egzekucji administracyjnej,
 4. Orzekanie w sprawach egzekucji administracyjnej,
 5. Prowadzenie składnicy zajętych ruchomości,
 6. Wnioskowanie do sądy o wyjawienie przez dłużnika majątku,
 7. Podejmowanie działań zmierzających do przeciwdziałania powstania zaległości zagrożonych przedawnieniem,
 8. Pobieranie u zobowiązanych środków pieniężnych w celu realizacji należności objętych przydzielonymi tytułami wykonawczymi,
 9. Sporządzanie protokołów o stanie majątkowym zobowiązanego i relacji o niemożności dokonania czynności egzekucyjnych celem udokumentowania prowadzonego postępowania egzekucyjnego,
 10. Dokonywanie zabezpieczenia na majątku zobowiązanego w celu zapobiegnięcia udaremnienia egzekucji,
 11. Pozyskiwanie informacji o źródłach majątku i przychodu zobowiązanego,
 12. Rozliczanie się z należności pobranych w określonych terminach w celu przekazania ich wierzycielom,
 13. Przeprowadzanie wywiadu w terenie w celu pozyskania informacji o zobowiązanym,
 14. Dokonywanie zwózek i branie udziału w sprzedaży,
 15. Prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach wynikających ze znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
 16. Przygotowywanie postanowień i decyzji administracyjnych z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Wymagane dokumenty:

 • List motywacyjny.
 • Kwestionariusz osobowy.
 • CV z informacjami o wykształceniu z opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej.
 • Oświadczenie o niekaralności.
 • Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych.
 • Kopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy, bądź zaświadczenie o zatrudnieniu z obecnego miejsca pracy.
 • Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje.
 • Kserokopia dowodu osobistego.

Kserokopie dokumentów muszą być potwierdzone (przez kandydata) za zgodność z oryginałem.

Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach w siedzibie Międzygminnego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnym „Odra-Nysa-Bóbr” w Krośnie Odrzańskim ul Bohaterów Wojska Polskiego 3 z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko Poborcy Jednostki Samorządu Terytorialnego” do dnia 23 stycznia 2014 r. do godziny 14. Aplikacje, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.
Wymagane dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101,poz 926 z późn. zm.).

Osoby, które spełniają warunki formalne zostaną zawiadomione telefonicznie lub drogą e-mailową o dalszej procedurze kwalifikacyjnej. Planowany termin przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej to 27 stycznia 2014r.

Informacja o wynikach konkursu będzie umieszczona na tablicy informacyjnej w budynku Związku oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (http://odra-nysa-bobr.pl/BIP/).

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel: 698-934-914

Wzór wymaganego oświadczenia do pobrania >tutaj<Opublikował: Wiesław Zielazny
Publikacja dnia: 06.01.2014
Podpisał: Wiesław Zielazny
Dokument z dnia: 06.01.2014
Dokument oglądany razy: 6 640