bip.gov.pl
A A A K
Strona główna MZGOK

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Głównego Księgowego - Skarbnika Międzygminnego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi „ODRA-NYSA-BÓBR”

 Przewodniczący Zarządu Międzygminnego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi „ODRA-NYSA-BÓBR”, 66-600 Krosno Odrzańskie, ul. Bohaterów Wojska Polskiego 3 ogłasza nabór na stanowisko Głównego Księgowego - Skarbnika w wymiarze 1/1 etatu.

Wymagania niezbędne:

 1. jest obywatelem polskim,
 2. ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
 3. nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;
 4. spełnia jeden z poniższych warunków:
  • ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,
  • ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości,
  • jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
  • posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.

Wymagania dodatkowe:

 1. Doświadczenie zawodowe w jednostkach budżetowych.
 2. Znajomość programów finansowo - księgowych jednostek budżetowych.
 3. Znajomość zagadnień płacowych i ubezpieczeniowych w jednostkach budżetowych.
 4. Znajomość obsługi systemu bankowości elektronicznej.
 5. Znajomość systemu SJO BeSTi@

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

W zakresie księgowości budżetowej:

 • opracowanie planu dochodów, wydatków oraz sprawozdań Międzygminnego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi „ODRA-NYSA-BÓBR”,
 • prawidłowe i bieżące przygotowanie dowodów księgowych,
 • bieżące i prawidłowe prowadzenie zapisów wszystkich operacji finansowych ,
 • prowadzenie analityki do kont syntetycznych,
 • terminowe podliczanie zapisów w urządzeniach księgowych i ich uzgadnianie,
 • kontrola formalno-rachunkowa dowodów do wypłaty,
 • sprawdzenie i rozliczanie dowodów księgowych ( kontrola wyciągów bankowych
 • kontrola raportów księgowych, dekretowanie dowodów księgowych),

W zakresie sprawozdawczości:

 • sporządzanie jednostkowych sprawozdań z wykonania dochodów i wydatków wg określonych przepisów,
 • sporządzanie sprawozdań GUS,
 • sporządzanie deklaracji podatkowych.

W zakresie ubezpieczeń społecznych:

 • naliczanie i przekazywanie składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne pracowników,
 • naliczanie zasiłków chorobowych, macierzyńskich, opiekuńczych i innych świadczeń wynikających z ubezpieczenia społecznego,

W zakresie wynagrodzeń pracowników:

 • naliczanie i odprowadzanie potrąceń z list płac , w tym: ZUS, podatek dochodowy i inne,

Wymagane dokumenty:

 • życiorys (CV) z opisem dotychczasowej kariery zawodowej,
 • list motywacyjny,
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • kserokopia dowodu osobistego
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz kwalifikacje zawodowe,
 • kserokopie dokumentów potwierdzające wymagany staż pracy (świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu),
 • oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie, że kandydat nie był skazany za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • nr telefonu do kontaktu z kandydatem.

Kserokopie dokumentów muszą być potwierdzone (przez kandydata) za zgodność z oryginałem.

Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach w siedzibie Międzygminnego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnym „Odra-Nysa-Bóbr” w Krośnie Odrzańskim ul. Bohaterów Wojska Polskiego 3 z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko Głównego Księgowego - Skarbnika Związku” do dnia 08 sierpnia 2018 r. do godziny 14:00. Aplikacje które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.
Wymagane dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji.

 1. Nabór odbędzie się zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1260).
 2. Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE L Nr 119 z 2016 r.) informuję, że:
  • Administratorem uzyskanych od Pani/Pana danych osobowych jest:administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Przewodniczący Zarządu Międzygminnego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi Odra–Nysa–Bóbr – Wiesław Zielazny z siedzibą ul. Bohaterów W. P. 3, 66-600 Krosno Odrzańskie, e-mail: przewodniczacy@odra-nysa-bobr.pl, tel. (68) 383 45 36
  • Dane osobowe i kontaktowe inspektora ochrony danych: Wioletta Biernacka e-mail: rodo-iod@wp.pl, tel. (68) 391 92 26
  • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane w zakresie wymienionym w art. art. 22¹ § 1 Kodeksu pracy będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji w ramach realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych;
  • podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w procesie rekrutacji;
  • jeżeli wyrazi Pani/Pan dobrowolną zgodę Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane także w zakresie wizerunku, wyrażenie zgody musi być potwierdzone złożonym przez Panią/Pana oświadczeniem załączonym do dokumentów aplikacyjnych;
  • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres 5 lat;
  • posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania oraz ograniczenia ich przetwarzania;
  • Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
  • dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu;
  • w przypadku uznania, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Z kandydatami zostaną przeprowadzone rozmowy kwalifikacyjne w uzgodnionym indywidualnie terminie.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel: 698-934-914Opublikował: Wiesław Zielazny
Publikacja dnia: 18.07.2018
Podpisał: Wiesław Zielazny
Dokument z dnia: 17.07.2018
Dokument oglądany razy: 4 813