bip.gov.pl
A A A K
Strona główna MZGOK

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Przewodniczącego Zarządu Międzygminnego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi „ODRA - NYSA- BÓBR”

Zgromadzenie Międzygminnego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi ODRA - NYSA - BÓBR ogłasza nabór na stanowisko:
Przewodniczącego Zarządu Międzygminnego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi „ODRA – NYSA – BÓBR” w Krośnie Odrzańskim

I. Miejsce Zatrudnienia:

Siedziba Międzygminnego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi „ODRA -NYSA - BÓBR” Krosno Odrzańskie ul. Bohaterów Wojska Polskiego 3

II. Forma zatrudnienia:

umowa o pracę w pełnym wymiarze czasu.

III. Wymagania związane z wykonywaniem pracy na tym stanowisku:

Wymagania niezbędne:

 • obywatelstwo polskie,
 • wykształcenie minimum średnie,
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych,
 • niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • min 5-letnie doświadczenie w pracy na stanowiskach kierowniczych w administracji samorządowej,
 • prawo jazdy kat. B,
 • znajomość przepisów w zakresie utrzymania porządku i czystości w gminach, o gospodarce komunalnej, o ochronie środowiska,
 • znajomość przepisów ordynacji podatkowej, kodeksu postępowania administracyjnego i ustawy o finansach publicznych.

Wymagania dodatkowe:

 • zaangażowanie w pracę, chęć podejmowania nowych wyzwań,
 • umiejętność planowania i organizacji pracy,
 • dyspozycyjność,

IV. Zakres zadań:

 • przygotowanie i koordynowanie spraw związanych z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zrzeszonych w Międzygminnym Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi „ODRA-NYS A-BÓBR",
 • kierowanie pracami biura, Zarządu oraz bieżącymi sprawami Związku, reprezentowanie Związku na zewnątrz.

V. Wymagane dokumenty:

 • życiorys (CV) z opisem dotychczasowej kariery zawodowej,
 • list motywacyjny,
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
 • kserokopia dowodu osobistego (poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem),
 • kserokopia prawa jazdy (poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem),
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz kwalifikacje zawodowe (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem),
 • kserokopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem) potwierdzające wymagany staż pracy (świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu),
 • oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie, że kandydat nie był skazany za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

List motywacyjny, CV, wymagane oświadczenia winny być opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata do zatrudnienia. Ponadto dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z 29 sierpnia1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 roku Nr 101, poz. 926 tekst jednolity ze zm.)

Dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w ramach procedury naboru nie podlegają zwrotowi. Dokumenty aplikacyjne osób, które w procesie naboru zakwalifikują się do dalszego etapu, zostaną umieszczone w protokole i będą stanowiły załącznik do protokołu z przeprowadzonego naboru. Dokumenty aplikacyjne pozostałych osób będą odsyłane lub odbierane osobiście przez zainteresowane osoby.

VI. Termin i miejsce składania dokumentów:

Oferty z wymaganymi dokumentami należy składać w zamkniętych kopertach w siedzibie Przewodniczącego Zgromadzenia Międzygminnego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi „ODRA - NYSA - BÓBR" w Krośnie Odrzańskim ul. Bohaterów Wojska Polskiego 3 tel.68 – 3833030 do dnia 7 stycznia 2019 roku, do godz. 13.030. O zachowaniu terminu złożenia oferty decyduje data wpływu do siedziby Przewodniczącego Zgromadzenia Międzygminnego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi „ODRA - NYSA - BÓBR" w Krośnie Odrzańskim, ul. Bohaterów Wojska Polskiego 3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Na kopercie powinien znajdować się napis „nabór na stanowisko Przewodniczącego Zarządu Międzygminnego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi „ODRA - NYSA- BÓBR"

 1. Nabór odbędzie się zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1260).
 2. Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE L Nr 119 z 2016 r.) informuję, że:
  • Administratorem uzyskanych od Pani/Pana danych osobowych jest Przewodniczący Zarządu Międzygminnego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi Odra–Nysa–Bóbr – Wiesław Zielazny z siedzibą ul. Bohaterów W. P. 3, 66-600 Krosno Odrzańskie, e-mail: przewodniczacy@odra-nysa-bobr.pl, tel. (68) 383 45 36
  • Dane osobowe i kontaktowe inspektora ochrony danych: Wioletta Biernacka e-mail: rodo-iod@wp.pl, tel. (68) 391 92 26
  • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane w zakresie wymienionym w art. art. 22¹ § 1 Kodeksu pracy będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji w ramach realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych;
  • podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w procesie rekrutacji;
  • jeżeli wyrazi Pani/Pan dobrowolną zgodę Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane także w zakresie wizerunku, wyrażenie zgody musi być potwierdzone złożonym przez Panią/Pana oświadczeniem załączonym do dokumentów aplikacyjnych;
  • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres 5 lat;
  • posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania oraz ograniczenia ich przetwarzania;
  • Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
  • dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu;
  • w przypadku uznania, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Z kandydatami zostaną przeprowadzone rozmowy kwalifikacyjne w uzgodnionym indywidualnie terminie.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel: 698-934-914

Każdy z kandydatów zostanie poinformowany o terminie i miejscu postępowania kwalifikacyjnego.Opublikował: Wiesław Zielazny
Publikacja dnia: 19.12.2018
Podpisał: Wiesław Zielazny
Dokument z dnia: 19.12.2018
Dokument oglądany razy: 2 599